Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden consument

 1. Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord.
 2. De door ons verspreide prijslijsten en publiciteit zijn geen aanbod en verbinden ons niet. Onze aanbiedingen steunen op de tarieven van de fabrikant op het ogenblik van het aanbod. Elke wijziging van die tarieven tot aan de datum van levering, wordt automatisch in de factuurprijs doorgerekend.
 3. Goederen/diensten worden geleverd binnen de in de overeenkomst vermelde termijn. Goederen blijven de eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Indien goederen door de verkoper worden geleverd, gaat het risico over op het moment van levering. Indien goederen moeten worden afgehaald door de klant, gaat het risico over op het moment van de verkoop.
 4. Al onze artikelen worden geleverd vanaf het magazijn of de winkelruimte. Alle risico’s worden overgedragen bij de overhandiging ervan aan de koper of de vervoerder, zelfs in geval van eigendomsvoorbehoud. De opgegeven leveringstermijn is slechts een aanduiding van het vermoedelijke tijdstip van de levering. Overmacht, zoals o.m. stakingen, lockout, oorlog, mobilisatie of opeising, brand, overstroming of andere natuurrampen die de constructeur of verkoper treffen, ontslaan deze laatste van zijn verplichtingen en schorsen in ieder geval de leveringstermijnen. De levering na de opgegeven termijn is derhalve niet laattijd: de koper mag de artikelen niet weigeren en kan geen schadevergoeding eisen.
 5. De klant dient te zorgen dat de diensten en/of de goederen door de verkoper op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de klant ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de verkoper te vergoeden.
 6. De klant dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen heeft de klant een wettelijke garantie van twee jaar, te rekenen vanaf de levering, conform artikel 1649quater B.W. Deze bepaling geldt eveneens op plaatsingen die door de verkoper worden voorzien. De klant die een gebrek vaststelt, en zich wenst te beroepen op de wettelijke garantie, dient dit gebrek binnen 7 dagen na de datum waarop het gebrek door de klant wordt vastgesteld, aan de verkoper te melden. Na de garantietermijn staat de verkoper enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe het bestemd is, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover de verkoper de gebreken kende of behoorde te kennen. De klant verwittigt de verkoper uiterlijk binnen de 7 kalenderdagen van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven met een gedetailleerde beschrijving van het gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op. De waarborg die door ons gegeven wordt, is beperkt door deze gegeven door de fabrikant. Geen klacht wordt aanvaard bij onvakkundige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte werkplaats, foutieve montage of wijziging door de koper.
 7. De verkoper is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet. Dit laat de wettelijke rechten van de consument onder artikel 5 onverlet. De aansprakelijkheid van de verkoper is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan de verkoper worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten,  beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de klant als aan derden. Deze beperking is evenwel niet van toepassing in geval van overlijden of lichamelijk letsel van de klant ten gevolge van doen of nalaten door de verkoper.  
 8. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur contant betaalbaar. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal de verkoper de klant in gebreke stellen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen een passende termijn. Betaalt de klant niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige verdere ingebrekestelling nodig is, verhoogd met een jaarlijkse intrest van 10% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 25 euro en een maximum van 75 euro.
 9. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 10. Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 10 werkdagen.
 11. Alle klachten in verband met de door ons uitgevoerde herstellingen dienen op straffe van verval binnen de 3 dagen na de overhandiging van het herstelde artikel bij per post aangetekende brief worden meegedeeld. Bij gebrekkige herstelling kunnen wij ofwel opnieuw herstellen ofwel de herstellingsprijs terugbetalen.
 12. In geval van herstelling heeft de verkoper een retentierecht op het herstelde goed tot volledige betaling van de door de koper aan de verkoper verschuldigde bedragen (met name hoofdsom, intresten en kosten).
 13. De koper aanvaardt dat wij de persoonsgegevens verwerken in het kader van de elektronische communicatie. Bij de verwerking van deze persoonsgegevens leven wij met de grootste zorg de regels na die door de toepasselijke wetgeving inzake privacy worden opgelegd. Daarbij nemen wij alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, aantasting en ongeoorloofde toepassing. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan onze leveranciers t.b.v. garantie.
 14. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

 

Algemene woorwaarden B2B

 1. Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord.
 2. De door ons verspreide prijslijsten en publiciteit zijn geen aanbod en verbinden ons niet. Onze aanbiedingen steunen op de tarieven van de fabrikant op het ogenblik van het aanbod. Elke wijziging van die tarieven tot aan de datum van levering, wordt automatisch in de factuurprijs doorgerekend.
 3. Goederen/diensten worden geleverd binnen de in de overeenkomst vermelde termijn. Goederen blijven de eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de koper vanaf het moment van verkoop van het goed.
 4. Al onze artikelen worden geleverd vanaf het magazijn of de winkelruimte. Alle risico’s worden overgedragen bij de overhandiging ervan aan de koper of de vervoerder, zelfs in geval van eigendomsvoorbehoud. De opgegeven leveringstermijn is slechts een aanduiding van het vermoedelijke tijdstip van de levering. Overmacht, zoals o.m. stakingen, lockout, oorlog, mobilisatie of opeising, brand, overstroming of andere natuurrampen die de constructeur of verkoper treffen, ontslaan deze laatste van zijn verplichtingen en schorsen in ieder geval de leveringstermijnen. De levering na de opgegeven termijn is derhalve niet laattijd: de koper mag de artikelen niet weigeren en kan geen schadevergoeding eisen.
 5. De koper dient te zorgen dat de diensten en/of de goederen door de verkoper op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de koper ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de verkoper te vergoeden.
 6. De koper dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele gebreken moeten zo snel mogelijk en ten laatste 7 kalenderdagen na de levering door middel van een aangetekend schrijven aan de verkoper worden gemeld. Na die termijn staat de verkoper enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover de verkoper de gebreken kende of behoorde te kennen. De koper verwittigt de verkoper uiterlijk binnen de 7 kalenderdagen, na het ontdekken van het verborgen gebrek, van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven met een getailleerde beschrijving van het gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de koper niet op. De waarborg die door ons gegeven wordt, is beperkt door deze gegeven door de fabrikant. Geen klacht wordt aanvaard bij onvakkundige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte werkplaats, foutieve montage of wijziging door de koper.
 7. Met uitzondering van hetgeen is omschreven in het vorige artikel, is de verkoper niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet. De aansprakelijkheid van de verkoper is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan de verkoper worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten,  beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de koper als aan derden.  De verkoper draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelden, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. De koper dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.
 8. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur contant betaalbaar of betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 12% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 50 EUR. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 9. Wanneer de koper zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de verkoper het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding
 10. In geval van herstelling heeft de verkoper een retentierecht op het herstelde goed tot volledige betaling van de door de koper aan de verkoper verschuldigde bedragen (met name hoofdsom, intresten en kosten).
 11. Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben in ieder geval voorrang op deze van de koper die, door het plaatsen van de bestelling, uitdrukkelijk afstand doet van zijn eigen algemene voorwaarden en hierop geen aanspraak meer zal maken.
 12. De koper aanvaardt dat wij de persoonsgegevens verwerken in het kader van de elektronische communicatie. Bij de verwerking van deze persoonsgegevens leven wij met de grootste zorg de regels na die door de toepasselijke wetgeving inzake privacy worden opgelegd. Daarbij nemen wij alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, aantasting en ongeoorloofde toepassing. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan onze leveranciers t.b.v. garantie.
 13. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van Turnhout gebracht worden.

Algemene Verkoopsvoorwaarden webshop

 1. Algemene bepalingen: De e-commerce website van Tuinmachines Stoffels B.V., een Besloten Vennootschap met maatschappelijke zetel te Minderhoutdorp 4 – 2322 Minderhout, BTW BE 0878.839.695, RPR Turnhout, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Tuinmachines Stoffels moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Tuinmachines Stoffels aanvaard zijn.
 2. Prijs: Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 
 3. Aanbod: Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Tuinmachines Stoffels niet. Tuinmachines Stoffels is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Tuinmachines Stoffels is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons Tuinmachines Stoffels. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Tuinmachines Stoffels. Tuinmachines Stoffels kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 4. Online aankopen: Een bestelling is bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
  - Via bankkaart
  - Via kredietkaart
  - Via overschrijving op rekeningnummer BE23 7330 3189 0091 BIC KREDBEBB
  - Cash bij afhaling in de winkel
  Tuinmachines Stoffels is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 
 5. Levering en uitvoering van de overeenkomst: Artikelen besteld via deze webwinkel worden klaargelegd voor afhaling in de winkel of worden uitzonderlijk geleverd in overleg. Eventuele bijkomende kosten worden vooraf met Klant besproken. De levering gebeurt door Tuinmachines Stoffels of BPost. Wij verwachten van Klant dat bestelde goederen, tijdens openingsuren, worden afgehaald in de winkel binnen 7 dagen. Na overleg kan levering plaatsvinden binnen 30 dagen, tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan Tuinmachines Stoffels. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Tuinmachines Stoffels was geboden.
 6. Eigendomsvoorbehoud: De artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Tuinmachines Stoffels. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Tuinmachines Stoffels te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
 7. Herroepingsrecht: De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Tuinmachines Stoffels. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag  waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Tuinmachines Stoffels, Minderhoutdorp 4 – 2322 te Minderhout info@tuinmachinesstoffels.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Tuinmachines Stoffels heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Tuinmachines Stoffels B.V., Minderhoutdorp 4 – 2322 te Minderhout. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke, ongebruikte staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Tuinmachines Stoffels zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht. Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Tuinmachines Stoffels alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Tuinmachines Stoffels de goederen retour heeft ontvangen. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Tuinmachines Stoffels geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. Tuinmachines Stoffels betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anders heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
  - Dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;
  - De levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Tuinmachines      Stoffels geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  - De levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  - De levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  - De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  - De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  - Overeenkomsten waarbij de Klant Tuinmachines Stoffels specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
  - De levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  - De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software).
 8. Garantie: Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Tuinmachines Stoffels klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Tuinmachines Stoffels. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Tuinmachines Stoffels zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
 9. Sancties voor niet-betaling: Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Tuinmachines Stoffels beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Tuinmachines Stoffels zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 
 10. Privacy: Tuinmachines Stoffels BV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Tuinmachines Stoffels BV op info@tuinmachinesstoffels.be.
  Verwerkingsdoeleinden: Tuinmachines Stoffels BV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).
  Rechtsgrond(en) van de verwerking: Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.c. Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.
  Overmaken aan derden: Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Tuinmachines Stoffels BV verbonden zijn of met enige andere partner van Tuinmachines Stoffels BV. Tuinmachines Stoffels BV garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.
  Bewaarperiode: De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 
  Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens: De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@tuinmachinesstoffels.be.
  Direct marketing: De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
  Klacht: De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).
 11. Gebruik van cookies: Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Deze website maakt gebruik van zowel eigen cookies als “third party cookies” (Google Analytics). U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
 12. Aantasting geldigheid - niet-verzaking: Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Tuinmachines Stoffels om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
 13. Wijziging voorwaarden: Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Tuinmachines Stoffels. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
 14. Bewijs: De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
 15. Toepasselijk recht – Geschillen: Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).